Registrace občanů

Organizátor: Občanům s.r.o., IČO 06380964, se sídlem Vídeňská 995/63, Štýřice, 639 00 Brno

Zadejte své osobní údaje

Bez vaších osobních údajů se neobejdeme! Už je za vámi důležitý krok - rozhodli jste se šetřit zbytečné náklady. Vyplněním vaších údajů podle OP a odesláním této přihlášky můžeme začít.
NA VÁMÍ ZADANÉ ÚDAJE NEBUDEME ZASÍLAT ŽÁDNÉ REKLAMNÍ SDĚLENÍ.
Adresa trvalého pobytu

Vyhovuje vám jak platíte zálohy?

Změnou dodavatele si můžete vylepšit i způsob jak budete nově posílat zálohy na vyúčtování.

Způsob platby

Ušetříme vám na elektřině

Pouhou změnou dodavatele výrazně ušetříte. Následující výpočet považujte pouze za orientační.

Znáte svého dodavatele elektřiny?

Vyberte frekvenci plateb?

Jaké chcete platit zálohy?

Ušetříme vám na plynu

Pouhou změnou dodavatele výrazně ušetříte. Následující výpočet považujte pouze za orientační.

Znáte svého dodavatele plynu?

Vyberte frekvenci plateb?

Jaké chcete platit zálohy?

Ušetříme vám za vodu

Perlátor je součást vodovodní baterie, která na jejím konci zajišťuje provzdušnění vody a souvislý vodní proud bez čekání.

Víte, že můžete výrazně ušetřit za vodu instalací spořiče vody na vodovodní baterii?
Objem vody při stejném průtoku se sníží a vy tím ušetříte.

Spořiče vody:
Balíček Cena
Celkem 0 Kč

Pošlete nám vyúčtování energií

Abychom vám mohli opravdu ušetřit, budeme potřebovat vaší poslední fakturu nebo smlouvu k energiím. Obvykle chodí v roční pravidelnosti.

Fakturu nebo smlouvu od energií (plyn/elektřina) vyfoťte mobilem a pošlete k nám.
Způsob zaslání již necháme na vás:

Dodatečné služby

Využijte dotací na fotovoltaiku a ušetříte. Více informací o jednotlivých balíčcích vám následně připravíme. Služby získání poptávky stávajícího dodavatele a využití nové aukce jsou placené.
Garantované ceny energii
Vyžádaná nabídka stávajícího dodavatele
Dotace na fotovoltaiku
Správa finančních produktů

Vše si důkladně přečtěte

Abychom mohli vaším jménem poptat odpovídající ceny, potřebujeme váš souhlas. Chceme si být jisti, že nepodepisujete nic bezhlavě, proto lze pokračovat dál až po přečtení obou polí do konce.

Pro pokračování je nutné dokumenty přečíst až do konce.

Tip: Kliknutím na tlačítka se šipkou se dostanete až na konec dokumentu.

Přihláška k energetické soutěži - kompletní znění
PLATNOST SPRÁVY

Správa je sjednána na dobu neurčitou. Organizátor bude pro Občana vyvíjet činnost k zajištění Výhodnější nabídky či Nejvýhodnější nabídky, a to i opakovaně, za podmínek uvedených ve Správě.

Občan podpisem Správy výslovně žádá Organizátora, aby s plněním svých povinností vyplývajících ze Správy začal bezprostředně po jejím uzavření. Veškeré informace, dokumenty a komunikaci s výjimkou výpovědi a odstoupení od Správy mohou strany realizovat též elektronickou formou (zejména e-mail, klientský portál) a jsou považované za doručené jejich odesláním. Případné změny osobních a kontaktních údajů je Občan povinen obratem oznámit Organizátorovi.

Správu je možné vypovědět z jakéhokoliv důvodu ke konci kalendářního čtvrtletí písemnou výpovědí poslanou alespoň tři měsíce předem. V případě, že Organizátor zajistil pro Občana Výhodnější nabídku, je možné Správu vypovědět nejdříve dnem připojení Občana k Vybranému dodavateli. V případě, že byla přijata Nejvýhodnější nabídka, je možné Správu vypovědět nejdříve po uplynutí tří let Vedení odběrných míst. Občan je oprávněn odvolat udělený příkaz ve smyslu ust. § 2443 občanského zákoníku pouze za stejných podmínek (včetně lhůty), za kterých je oprávněn Správu vypovědět.

Občan je povinen písemně informovat Organizátora o jakémkoliv úkonu, který Občan učinil bez vědomí Organizátora a který může negativně ovlivnit plnění této Správy Organizátorem, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů od uskutečnění takového úkonu. Občan je povinen jednat tak, aby neztížil plnění Správy Organizátorovi (zejména neposkytnutím podstatných informací, nedodáním požadovaných podkladů) a/nebo aby nezmařil plnění Správy ze strany Organizátora. Poruší-li Občan jakoukoli z povinností uvedených v tomto odstavci Správy, je povinen uhradit Organizátorovi smluvní pokutu 5 000 Kč, která je splatná do 14 dnů od doručení výzvy k úhradě.

V případě uzavírání, změny a ukončení Správy či smluv souvisejících se Správou je možné vlastnoruční podpis zástupce Organizátora uskutečnit faksimilií. Organizátor je oprávněn postoupit Správu, tedy převést všechna práva a povinnosti ze Správy na třetí subjekt, k čemuž mu Občan uděluje výslovný souhlas. Byla-li Správa uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání Organizátora, je Občan oprávněn od Správy písemně odstoupit doručením odstoupení na adresu sídla Organizátora ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření.

Občan je oprávněn v případě Vedení odběrných míst dle § 1992 občanského zákoníku zrušit Správu zaplacením jednorázového odstupného Organizátorovi ve výši vypočtené jako zůstatek Odměny za Vedení odběrných míst po předpokládanou dobu poskytování této služby dle Správy. Správa je zrušena okamžikem, kdy je odstupné uhrazeno Organizátorovi; k tomuto okamžiku zaniká závazek ze Správy. Ustanovení věty druhé § 1992 občanského zákoníku se nepoužije.

GARANTOVANÁ CENA NA DODÁVKÁCH ENERGIÍ

Organizátor se zavazuje vyvíjet Činnost směřující k zajištění Výhodnější nabídky či Nejvýhodnější nabídky opakovaně na následující období vždy v návaznosti na konec účinnosti předchozí smlouvy o dodávkách Energií s Dodavatelem. V takovém případě bude nová Garantovaná cena odpovídat aktuální ceně uvedené ve Standardním ceníku Dominantního dodavatele na distribučním území určeném dle odběrného místa Občana, zveřejněném na jeho internetových stránkách v příslušné době. Pokud z objektivních důvodů (zejm. změny cen na trhu Energií) nebude možné dosáhnout Garantované ceny ve lhůtě 3 měsíců od uzavření Správy, je Organizátor oprávněn Garantovanou cenu přiměřeně upravit, i v takovém případě však Garantovaná cena bude nižší než aktuální cena uvedená ve Standardním ceníku Dominantního dodavatele na daném distribučním území, zveřejněném na jeho internetových stránkách ke dni provedení úpravy Garantované ceny. Bude-li dosaženo Výhodnější nabídky, zavazuje se Občan bezodkladně uzavřít s Vybraným dodavatelem smlouvu o dodávkách Energií, zahájit odběr dodávek a takovou smlouvu řádně plnit. Cena poskytnutá Občanovi na základě smlouvy o dodávkách Energií uzavřené s Vybraným dodavatelem je platná po dobu účinnosti takové smlouvy, obvykle 2 nebo 3 roky ode dne zahájení odběru Energií. Ceny uvedené ve Správě jsou vč. DPH, avšak neobsahují jiné daně, měsíční poplatky Dodavateli ani státem regulované platby, zejm. poplatky za distribuci, příspěvek na podporované zdroje, které schvaluje ERÚ a jsou pro všechny dodavatele stejné.

VYŽÁDANÁ NABÍDKA STÁVAJÍCÍHO DODAVATELE

V případě, že stávající Dodavatel poskytne Organizátorovi nebo přímo Občanovi řádně a včas Vyžádanou nabídku, a splňuje-li podmínky Nejvýhodnější nabídky, je Organizátor oprávněn za Občana tuto Vyžádanou nabídku přijmout. V případě, že Organizátor neobdrží řádně a včas Vyžádanou nabídku, bude Organizátor i nadále vyvíjet Činnost směřující k zajištění Výhodnější nabídky. Doručí-li Dodavatel Vyžádanou nabídku Občanovi, je Občan povinen ji bezodkladně předat Organizátorovi k posouzení, a to včetně všech dokumentů (zejména smluv), které obdržel od stávajícího Dodavatele. Vyžádanou nabídku je oprávněn za Občana přijmout výhradně Organizátor. V případě (i opakovaného uzavření nové smlouvy (dodatku) o dodávkách Energií se stávajícím Dodavatelem na základě přijetí Vyžádané nabídky bude Organizátor pro Občana vykonávat službu Vedení odběrných míst. Vedení odběrných míst bude Organizátor vykonávat po dobu určitou, která začíná běžet od okamžiku uzavření nové smlouvy (dodatku) o dodávkách Energií se stávajícím Dodavatelem a která trvá po stejnou dobu, na kterou je nová smlouva (dodatek) o dodávkách Energií se stávajícím Dodavatelem uzavřena. Pokud je smlouva (dodatek) o dodávkách Energií uzavřena na dobu neurčitou, bude Organizátor Vedení odběrných míst vykonávat tři roky. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Správa a nová smlouva (dodatek) o dodávkách Energií se stávajícím Dodavatelem nejsou smlouvy na sobě závislé či podmíněné a činnost dle Správy je vykonávána a hrazena bez ohledu na dobu trvání/změnu/předčasné ukončení smlouvy (dodatku) o dodávkách Energií. Za Vedení odběrných míst, resp. vymezení kapacit Organizátora k těmto činnostem se Občan zavazuje hradit Organizátorovi pravidelnou paušální odměnu (v textu Správy jen „Odměna“), a to po dobu účinnosti Správy. Její výše je: (a u odběrného místa se spotřebou do 7,6 MWh včetně 69 Kč/měsíc vč. DPH, (b) u odběrného místa se spotřebou více než 7,6 MWh 119 Kč /měsíc vč. DPH. Odměna bude hrazena pravidelně vždy na jeden rok dopředu formou jednorázové roční úhrady za každé dotčené odběrné místo Občana, jak je stanoveno dále. Za první rok Vedení odběrných míst se roční úhrada Odměny hradí předem do 14 dnů ode dne přijetí Vyžádané nabídky. Za druhý a každý další rok Vedení odběrných míst se roční úhrada Odměny hradí jeden kalendářní měsíc předem, tj. před započetím dalšího roku trvání Vedení odběrných míst.

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE

Organizátor před podpisem sdělil Občanovi veškeré informace podle ustanovení §§ 1811 a 1820 Občanského zákoníku a potvrzuje, že Správa je s informacemi v souladu, což svým podpisem Správy Občan stvrzuje. Organizátor informuje Občana, že předsmluvní informace jsou dostupné též na setrimeobcanum.cz/predsmluvni

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Organizátor jako správce osobních údajů před podpisem Správy poskytnul Občanovi veškeré informace vyplývající z právních předpisů, zejména GDPR, což svým podpisem Správy Občan stvrzuje. Organizátor informuje Občana, že informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné též na www.setrimeobcanum.cz/gdpr

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dohled nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Česká obchodní inspekce (ČOI). V případě sporu mezi Občanem a Organizátorem ze Správy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Občan podat návrh na mimosoudní řešení takového a naspotřebitelského sporu k ČOI, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha, e-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz. Tímto není dotčena pravomoc obecných soudů ,k řešení sporů vyplývajících ze Správy. Nároky z vadného plnění vyplývajícího ze smlouvy o dodávce Energií uplatňuje Občan přímo u Dodavatele, a to dle podmínek stanovených jednotlivými Dodavateli. Správa se řídí platným právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

Dohoda o zastupování - kompletní znění
DOHODA O ZASTUPOVÁNÍ

Občan tímto zplnomocňuje Organizátora k tomu, aby jej v plném rozsahu zastupoval ve všech záležitostech souvisejících s procesem optimalizace v oblasti dodávek elektřiny a plynu (dále jen “energií”) Občana. Tedy zejména při jednání s dodavateli, distribučními společnostmi dalšími osobami, které jsou oprávněny za Občana zakládat, měnit či rušit smlouvy o dodávkách a distribuci energií.

Dále je Organizátor zmocněn k jednání se zprostředkovateli a správci smluv o dodávkách a distribuci, k ukončení všech stávajících smluv čana, jejichž předmětem je realizace, distribuce, zprostředkování a/nebo správa dodávek energií, jakož i smluv, které jsou na smlouvy dodávkách energií vázané. Organizátor je dále oprávněn k zpětvzetí (storno) podané výpovědi a ke změnám distribučních sazeb souvisejících dodávkou energií do odběrných míst Občana.

Občan výslovně souhlasí a požaduje, aby veškeré informace a dokumenty vyžádané na základě tohoto zmocnění Organizátorem, byly třetími subjekty poskytovány a zasílány výhradně Organizátorovi, nikoliv Občanovi, a to písemně na adresu sídla Organizátora uvedenou shora nebo e-mail tamtéž

POSKYTOVATEL JE OPRÁVNĚN ZEJMÉNA
 1. K přijetí vítězné nabídky a podpisu smlouvy nebo sdružené smlouvy o dodávkách energií (vč. informací poskytovaných spotřebitelům před uzavřením smlouvy a poučení o právu na odstoupení), včetně její výpovědi či odstoupení od takové smlouvy. Dále k podpisu distribuční smlouvy, včetně všech dokumentů s těmito smlouvami souvisejícími nebo smlouvy o připojení k distribuční soustavě, či žádosti o změnu sazby.

 2. Ke změně a/nebo oznámení osobních a kontaktních údajů Občana u všech licencovaných dodavatelů a distributorů s platnou licencí, vydanou Energetickým regulačním úřadem (ERÚ), kteří jsou uvedeni na oficiálních stránkách ERÚ (www.eru.cz).

 3. K vyžádání a převzetí originálů nebo kopií dokladů potřebných v rámci procesu optimalizace dodávek energií Občana, zejména smluvní dokumentace o dodávkách, vystavených dokladů a faktur a dalších dokumentů souvisejících s dodávkami energií.

 4. Ke zjišťování všech informací v oblasti dodávek energií, zejména pak aktuální stav a technické nastavení dodávek, informace související s trváním smluvního vztahu ohledně dodávek, resp. sdružených dodávek. Dále pak k vyžádání retenční nabídky stávajícího dodavatele.

 5. K výpovědi nebo odstoupení od smlouvy či plné moci uzavřené/udělené Občanem nebo Organizátorem na základě zmocnění, převzetí údaje o datu ukončení smlouvy (zejména ve smyslu ust. § 30 odst. 2 písm. m) a/nebo ust. § 61 odst. 2 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb.), vč. zpětvzetí výpovědi, resp. sdružené smlouvy na dodávky energií, smluv zajišťujících zprostředkování, distribuci či správu dodávek energií Občana, a to včetně třetích subjektů, odlišných od licencovaných dodavatelů a distributorů s platnou licencí udělenou ERÚ, zabývajících se poradenskou a zprostředkovatelskou činností v oblasti energií.

 6. K dodávkách, zastupování jejich Občana zprostředkování ve správním řízení a správy, před zejména ERÚ, SEI podávání (Státní energetická podnětů, žádostí, inspekce) návrhů a ČOI na ve zahájení věcech týkajících řízení a opravných se smluvních prostředků, vztahů jejich zpětvzetí, komunikaci se státními orgány, přebírání doručovaných písemností a listin. Dále k zastupování a všem jednáním i úkonům při registraci u Operátora trhu s elektřinou a plynem.

 7. Ke zrušení/odvolání jakékoliv plné moci, která byla udělena Občanem nebo bude udělena Organizátorem na základě zmocnění dodavateli energií či třetí osobě ve věcech spojených s dodávkami energií, především zprostředkovateli nebo správci.

DDále je Organizátor oprávněn i ke všem dalším úkonům a právním jednáním souvisejícím a navazujícím na úkony a právní jednání vymezené bodech 1 až 7. Oprávnění se vztahuje na odběrná místa energií Občana. Občan souhlasí s pořízením kopie občanského průkazu. Organizátor je dále oprávněn udělit jménem Občana souhlas se zpracováním osobních údajů a s pořízením kopie občanského průkazu dodavatelům energií a distribučním společnostem. Občan prohlašuje, že pokud jeho stávající dodavatel energií podá ve smyslu ust. § 36 vyhlášky č. 408/2015 Sb. nebo ve smyslu ust. § 111 vyhlášky č. 349/2015 Sb. žádost o pozastavení procesu změny dodavatele, sděluje, že i přes tuto skutečnost na změně dodavatele trvá tak, aby se novým dodavatelem energie stal dodavatel vybraný Organizátorem. Občan bere na vědomí, že Organizátor je oprávněn si za sebe ustanovit zástupce, a to jak fyzickou, tak právnickou osobu. V případě, že Organizátor za sebe ustanoví více zástupců, souhlasí Občan s tím, aby každý z těchto zástupců za sebe jednal samostatně.

Při uzavírání, změně a ukončení smlouvy je možné vlastnoruční podpis zástupce Organizátora uskutečnit faksimilií tohoto podpisu (vytištěný podpis nebo razítko), obdobně též v případě následného písemného styku v rámci plnění na základě této Dohody o zastupování, jakožto i podpis této Dohody o zastupování samotné.

V případě, že identifikační údaje Občana uvedené v této Dohodě o zastupování obsahují zjevné nesprávnosti, má se za to, že datum narození je jednoznačným identifikátorem Občana. Na zřejmé nesprávnosti se nebere zřetel a nezpůsobují neplatnost této Dohody. Případnou opravu takových nesprávností údajů Občana je možné provést ústní dohodou, např. telefonním hovorem. Občan dále souhlasí s možností rozšíření uděleného zmocnění k dalším úkonům ústní formou, a to prostřednictvím telefonního hovoru. Občan souhlasí s doložením nahrávek takových telefonních hovorů při předložení této Dohody třetím stranám.

ODVOLÁNÍ ZMOCNĚNÍ

Tato Dohoda zaniká ke dni zániku Rámcové smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Občanem a Organizátorem. Zmocnění na základě této Dohody může Občan odvolat (či tuto Dohodu vypovědět) jen v případě zvlášť závažného porušení povinností Organizátorem při výkonu zmocnění, pokud současně způsobí Občanovi škodu. Odvolání musí být učiněno písemně. Dokud není odvolání Organizátorovi známo, má jeho právní jednání tytéž účinky, jako by zmocnění ještě trvalo. Podpisy na této Dohodě o zastupování nemusí být úředně ověřeny a vlastnoruční podpis Organizátora lze uskutečnit faksimilií tohoto podpisu.

Zaškrtnout vše

Odesílam...

Zavřít

Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 nařízení GDPR

 1. Identifikace správce a kontaktní údaje. Správcem údajů je společnost Občanům s.r.o., IČO: 06380964, se sídlem Vídeňská 995/63, Štýřice, 639 00 Brno, Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101777 (dále jen „Správce“). Kontaktní údaje Správce: tel.: 530 519 019, email: info@setrimeobcanum.cz.
 2. Zpracovávané osobní údaje. Správci jsou nebo mohou být subjektem údajů poskytovány následující osobní údaje subjektu údajů (zákazníka):

  1. identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, údaje o dokladu totožnosti, adresa trvalého či přechodného bydliště, kontaktní adresa, místo a stát narození, státní příslušnost, adresa a číslo odběrného místa, IČ, sídlo podnikání);
  2. kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa);
  3. další osobní údaje spojené se smluvním vztahem (číslo bankovního účtu, spojovací číslo SIPO, údaje o zálohách a stávajícím dodavateli, údaje o spotřebě);
  4. hlasové záznamy zákazníka (pořízené při telefonických hovorech se Správcem či zpracovatelem Správce);
  5. osobní údaje, které vznikají jako výsledek adresných analýz spotřebitelského chování subjektu údajů, profilování, záznamů o spotřebitelské historii, prediktivních modelů, atd., a dále osobní údaje získané od subjektu údajů jinak;
  6. biometrický dynamický podpis, popř. běžný podpis.
 3. Účely zpracování. Osobní údaje budou manuálně, elektronicky a v případech uvedených níže i automatizovaně zpracovávány za níže uvedeným účelem a po níže uvedenou dobu:

  1. osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) až c) za účelem uzavření a plnění smlouvy, tj. zejména pro účely provedení výběru vhodného dodavatele energií pro subjekt údajů a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem energií (či s dodavatelem jiných vybraných služeb či produktů) jménem subjektu údajů, a to vše po dobu trvání smlouvy;
  2. osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) až c) za účelem ochrany právních nároků Správce a subjektu údajů, zvýšení ochrany práv Správce a subjektu údajů, a to např. v případě sporu se zákazníkem či s dodavatelem energií, a to vše po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu se Správcem;
  3. osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) až b) dále za účelem poskytování obchodních nabídek a obchodních sdělení souvisejících s uzavřenou smlouvou (přímý marketing), jakož i souvisejících s jinými službami či zbožím poskytovaných Správcem, šířených elektronickými, listinnými i hlasovými prostředky, dále pak zasílání informačních zpráv souvisejících s plněním smlouvy, a to vše po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a dále po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu se Správcem;
  4. osobní údaje označené v bodě 2. písm. d) za účelem ochrany právních nároků Správce a subjektu údajů, zvýšení ochrany práv Správce a subjektu údajů (verifikace uzavření smlouvy a poskytnutých osobních údajů) a zkvalitnění poskytovaných služeb, a to vše po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu se Správcem;
  5. osobní údaje označené v bodě 2. písm. e) za účelem analýzy spotřebitelského chování subjektu údajů včetně prediktivních modelů, včetně následného poskytování jakýchkoliv obchodních nabídek a obchodních sdělení (týkajících se jakýchkoliv produktů a služeb Správce či jiných osob), šířených elektronickými, listinnými i hlasovými prostředky, a to vše po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a dále po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu se Správcem, přičemž při těchto činnostech je mimo jiné využíváno profilování, prediktivní modely, adresné analýzy spotřebitelského chování, a mohou být používána i automatizovaná rozhodování;
  6. osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) až b) a e) za účelem kontaktování subjektu údajů za účelem průzkumu trhu a marketingových výzkumů, včetně následného zpracování výsledků těchto průzkumů a výzkumů, a to vše po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a dále po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu se Správcem, přičemž při těchto činnostech je mimo jiné využíváno profilování, prediktivní modely, adresné analýzy spotřebitelského chování, a mohou být používána i automatizovaná rozhodování;
  7. osobní údaje označené v bodě 2. písm. f) za účelem uzavření a plnění smlouvy a dále za účelem ochrany právních nároků Správce a subjektu údajů, zvýšení ochrany práv Správce a subjektu údajů, zefektivnění a zjednodušení uzavírání smluv a zkvalitnění poskytovaných služeb, a to vše po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu se Správcem;
  8. osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) – údaje o dokladu totožnosti, místo a stát narození, státní příslušnost, za účelem ochrany práv Správce a také za účelem plnění smlouvy, kdy je ze strany dodavatelů energií popř. jiných služeb a produktů vyžadována verifikace identifikačních údajů pouze na základě kopie dokladu totožnosti;
  9. osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) až c) a e) až f) mohou být poskytnuty a zpřístupněny dalším osobám z koncernu Správce, přičemž tyto osoby budou v roli správce osobních údajů. Údaje budou poskytnuty za účelem dalšího zpracování těmito osobami, zejména za účelem oslovení subjektu údajů s obchodními nabídkami, apod.
 4. Právní základ pro zpracování.

  1. Zpracování osobních údajů označených v bodě 2. písm. a) až c) a f) je nezbytné pro plnění smlouvy, bez jejich poskytnutí a zpracování nelze smlouvu uzavřít a plnit, tedy právním titulem je plnění smlouvy, v případě účelů uvedených v bodě 3 odst. (ii) (iii) a (viii) jsou tyto údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce (spočívající v ochraně právních nároků Správce a subjektu údajů);
  2. osobní údaje označené v bodě 2. písm. d) jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce. Tento oprávněný zájem Správce spočívá v ochraně právních nároků Správce a subjektu údajů, zvýšení ochrany práv Správce a subjektu údajů, zejména při předcházení podvodům;
  3. osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) a b) jsou dále též zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce, přičemž tento oprávněný zájem spočívá v přímém marketingu a komerčních zájmech Správce (zasílání obchodních sdělení, obchodních nabídek služeb a produktů Správce, souvisejících s uzavřenou Smlouvou);
  4. osobní údaje označené v bodě 2. písm. a), b), e) jsou zpracovávány dále též na základě uděleného souhlasu subjektu údajů (pokud byl souhlas udělen), pokud jsou údaje zpracovávány za účelem uvedeným v bodě 3. odst. (v) a (vi) výše;
  5. k předání a zpřístupnění osobních údajů dalším osobám (viz bod 3. odst. (ix) výše) dochází na základě souhlasu subjektu údajů, pokud byl souhlas udělen.
 5. Práva subjektu údajů.

  Subjekt údajů má právo po správci údajů vyžadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání. Subjekt údajů má rovněž právo žádat omezení zpracování svých osobních údajů, využít své právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost týkající se zpracovávání osobních údajů, a to k dozorovému úřadu. U osobních údajů, jejichž zpracování je založeno na právním základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (nařízení GDPR), má subjekt údajů právo odvolat kdykoli souhlas. Správce dále výslovně upozorňuje subjekt údajů na to, že subjektu údajů má právo vůči Správci vznést námitku proti zpracování osobních údajů, založenému na základě oprávněného zájmu Správce (tyto osobní údaje viz bod 4.).

 6. Příjemci osobních údajů. Osobní údaje mohou být předávány dalším subjektům z koncernu Správce, pokud k tomu subjekt údajů udělil souhlas. Správce údajů může dále jakékoliv osobní údaje subjektu (avšak jen v nezbytném rozsahu) předat jiným osobám – zpracovatelům, které mohou se správcem údajů spolupracovat na plnění smlouvy v případě, že správce údajů tyto jednotlivé kroky nezajišťuje sám, nebo mohou zajišťovat úkony v souvislosti s fungováním správce (jedná se zejména o společnosti provozující callcentrum za účelem verifikace údajů obsažených ve smlouvě a za účelem zkvalitnění služeb, poskytovatele IT služeb a softwarových řešení, obchodní zástupci za účelem zajištění platného uzavírání smluv, externí účetní a auditorské společnosti, advokátní kancelář, aj.). V případě uzavření smlouvy o dodávkách energií s vybraným dodavatelem energií jménem subjektu údajů budou osobní údaje subjektu údajů, uvedené v bodě 2. písm. a) až c) a písm. f), předány vybranému dodavateli energií, a to za účelem plnění dodavatelské smlouvy (tedy za účelem provádění dodávek energií). Osobní údaje nebudou předávány ani zpřístupňovány žádným příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích.

 7. Ostatní informace. Požadavek na zpracování veškerých osobních údajů poskytovaných Správci je požadavkem smluvním, nikoliv zákonným. Poskytnutí osobních údajů tudíž není povinné. Osobní údaje uvedené v bodě 2. písm. a) až c) a písm. f) jsou osobními údaji, bez nichž nelze řádně poskytovat služby či produkty dodávané Správcem dle smlouvy, tedy bez nich nelze smlouvu uzavřít. Neposkytnutí těchto osobních údajů by mělo za následek nemožnost poskytnutí služby či produktu dodávaných Správcem, a tedy i nemožnost uzavřít smlouvu. Osobní údaje uvedené v bodě 2. písm. d) jsou osobními údaji, jejichž poskytnutím je zajištěna ochrana subjektu údajů i Správce a jejich právních nároků (verifikace uzavření smlouvy a poskytnutých údajů) a vede ke zkvalitnění služeb. Neposkytnutí těchto osobních údajů by mělo za následek zvýšení právní nejistoty stran. Osobní údaje uvedené v bodě 2. písm. e) jsou osobními údaji, jejichž poskytnutím je umožněno Správci nabízení nových služeb a produktů, informování o nových či výhodnějších možnostech, službách a produktech Správce či jiných osob. Neposkytnutím těchto osobních údajů vznikne nemožnost Správce tyto činnosti pro subjekt údajů provádět.

Zavřít

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Občanům s.r.o.
IČO: 06380964
Se sídlem Vídeňská 995/63, Štýřice, 639 00 Brno
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101777
(dále jen „Správce“)

Subjekt údajů tímto uděluje Správci a jeho zpracovatelům svůj výslovný souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů, za níže uvedenými účely zpracování, v níže specifikovaném rozsahu a po níže uvedenou dobu.

Osobní údaje, k jejichž zpracování je udělován souhlas:

 1. identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, údaje o dokladu totožnosti, adresa trvalého či přechodného bydliště, kontaktní adresa, adresa a číslo odběrného místa, IČ, sídlo podnikání);
 2. kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa);
 3. další osobní údaje spojené se smluvním vztahem (číslo bankovního účtu, spojovací číslo SIPO, údaje o zálohách, spotřebě, kategorii odběru a stávajícím dodavateli);
 4. osobní údaje, které vznikají jako výsledek adresných analýz spotřebitelského chování subjektu údajů, profilování, záznamů o spotřebitelské historii, prediktivních modelů a modelů umožňujících přímé oslovení konkrétního zákazníka či určitých skupin zákazníků;
 5. biometrický dynamický podpis, popř. běžný podpis.

Účel a doba zpracování. Výše uvedené osobní údaje budou manuálně nebo i automatizovaně zpracovávány za níže uvedeným účelem a po níže uvedenou dobu:

 1. zasílání individualizovaných nabídek, jakýchkoliv obchodních nabídek a obchodních sdělení šířených elektronickými, listinnými i hlasovými prostředky, týkajících se jakýchkoliv produktů a služeb Správce či jiných osob, a to po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a dále po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu se Správcem. Tyto účely se vztahují ke zpracování identifikačních a adresných údajů uvedených výše pod písm. a), ke zpracování kontaktních údajů uvedených výše pod písm. b), ke zpracování osobních údajů uvedených výše pod písm. c), a ke zpracování osobních údajů uvedených výše pod písm. d);
 2. kontaktování za účelem průzkumu trhu a marketingových výzkumů, včetně následného zpracování výsledků těchto průzkumů a výzkumů, a to po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a dále po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu se Správcem. Tyto účely se vztahují ke zpracování identifikačních a adresných údajů uvedených výše pod písm. a), ke zpracování kontaktních údajů uvedených výše pod písm. b) a ke zpracování osobních údajů uvedených výše pod písm. d).
 3. poskytnutí a zpřístupnění osobních údajů uvedených výše pod písm. a) až e) (či některých z nich) dalším osobám z koncernu Správce, přičemž tyto osoby budou v roli správce osobních údajů. Údaje budou poskytnuty za účelem dalšího zpracování těmito osobami, zejména za účelem oslovení Subjektu údajů s obchodními nabídkami, apod.

Při všech výše uvedených činnostech a účelech může být mimo jiné využíváno výsledků adresných analýz spotřebitelského chování subjektu údajů, profilování, záznamů o spotřebitelské historii, prediktivních modelů a mohou být používána i automatizovaná rozhodování.

Subjekt údajů tímto výslovně prohlašuje, že souhlas s uvedeným zpracováním uděluje svobodně, dobrovolně, bezplatně a jeho udělením nebylo podmiňováno poskytnutí služby. Poskytnutý souhlas je platný od okamžiku jeho udělení (podpisu tohoto dokumentu). Správce rozsah zpracovávaných údajů vyhodnocuje a omezí na nezbytně nutnou míru s ohledem na účely zpracování. Subjekt údajů je oprávněn výše uvedený poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to i zčásti. Odvolání souhlasu může být učiněno zejména osobně v provozovně Správce, důvěryhodnou formou elektronické komunikace, písemně v listinné podobě. Subjekt údajů byl před podpisem tohoto souhlasu seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů dle čl. 13 nařízení GDPR a potvrzuje, že mu veškeré případné nejasnosti byly vysvětleny.

Zavřít

Předsmluvní informace

Obchodní společnost Občanům s.r.o. (dále jen „Organizátor“) poskytuje zájemci o uzavření Rámcové smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Registrace“), který je spotřebitelem (dále také jen „Občan“), v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), v tomto dokumentu informace obsažené v ustanoveních § 1811 a § 1820 Občanského zákoníku (dále také jen „Předsmluvní informace“). Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 1. Údaje o Organizátorovi

  Organizátorem je obchodní společnost Občanům s.r.o., IČ: 06380964, se sídlem Vídeňská 995/63, Štýřice, 639 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, C 101777. Kontaktní údaje Organizátora: a) infolinka: 530 519 019, b) kontaktní e-mail: info@setrimeobcanum.cz , c) Registrační centrum: Vídeňská 63, 639 00 Brno.

 2. Informace o Registraci, charakteristika poskytované služby

  1. Předmětem Registrace a poskytovanou službou je závazek Organizátora vyvíjet pro Občana činnost směřující k zajištění tzv. Výhodnější nabídky na služby a produkty specifikované v Registraci, zejména pak elektřiny a/nebo zemního plynu, spočívající zejména v poptávce výhodnější nabídky na služby a produkty na dané období od jednotlivých dodavatelů prostřednictvím aukčního softwaru nebo samostatné výběrové soutěže, výběrového či nabídkového řízení či jiné soutěže, nebo formou přímého výběru dodavatele Organizátorem za současného dodržení povinností Organizátora dle Registrace. Nabídka může být individuální, a nebo hromadná, kdy je agregována poptávka za více občanů.
  2. Cílem zajištění Výhodnější nabídky je dosažení ekonomicky výhodnější nabídky na služby a produkty uvedené v Registraci pro Občana.
  3. Občanovi vzniká povinnost uzavřít smlouvu na dodávku energií, je-li Výhodnější nabídkou dosažena tzv. Zaručená cena specifikovaná v Registraci, nebo cena nižší. Smlouva s Vybraným dodavatelem bude uzavřena na období 3 let.
  4. Předmětem Registrace a poskytovanou službou je dále závazek Organizátora hledat pro Občana opakovaně výhodnou cenu Energií, a to před koncem účinnosti smlouvy s předchozím dodavatelem energií.
  5. V případě opakovaného zajištění výhodné ceny Energií vzniká Občanovi povinnost uzavřít smlouvu s Vybraným dodavatelem za předpokladu, že bude dosaženo ceny nižší, než je Standardní ceník dominantního dodavatele na daném distribučním území platný v době provedení výběru. Smlouva s Vybraným dodavatelem bude uzavřena rovněž na období 3 let.
  6. Občan uzavřením Registrace výslovně žádá Organizátora, aby s plněním svých povinností začal bezprostředně po jejím uzavření, tedy před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení. Udělením tohoto souhlasu není dotčeno právo Občana na odstoupení od Registrace v zákonné lhůtě 14 dní.
  7. Registrace se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Pro uzavření Registrace i komunikaci mezi smluvními stranami se použije český jazyk.
 3. Cena poskytované služby a další náklady spojené s poskytovanou službou

  1. Registrace je zdarma.
  2. Občanovi nevznikají v souvislosti s Registrací žádné náklady.
 4. Doba trvání a ukončení Registrace

  Registrace je uzavřena na dobu neurčitou. Registraci je možné vypovědět z jakéhokoliv důvodu ke konci kalendářního čtvrtletí písemnou výpovědí poslanou alespoň tři měsíce předem, nejdříve však dnem připojení k Vybranému dodavateli po zajištění 1. Výhodnější nabídky na energie . Občan je oprávněn odvolat udělený příkaz ve smyslu ust. § 2443 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pouze za stejných podmínek (včetně lhůty), za kterých je oprávněn Registraci vypovědět.

 5. Zvláštní ustanovení o právu na odstoupení od smlouvy

  1. Byla-li Registrace uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání Organizátora, je Občan oprávněn od této smlouvy (Registrace) odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření.
  2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je Občan povinen o svém odstoupení písemně informovat Organizátora na adrese jeho sídla, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb).
  3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat písemné odstoupení před uplynutím lhůty uvedené v odstavci V. bod 1.
  4. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší s účinky ke dni doručení oznámení o odstoupení Organizátorovi.
  5. V případě odstoupení od smlouvy nevzniká Občanovi povinnost hradit žádné platby, a to ani v případě, kdy Organizátor již začal na přání Občana (viz čl. II. odst. 6 Předsmluvních informací) s poskytováním služeb dle Registrace.
  6. Pro účely odstoupení od smlouvy lze využít formulář dostupný zde, není však povinností využít tento formulář.
 6. Údaje o právech vznikajících z vadného plnění ze smluv o dodávkách elektrické energie a/nebo zemního plynu

  Nároky z vadného plnění vyplývajícího ze smlouvy o dodávce energií uplatňuje Občan přímo u dodavatele energií, a to dle podmínek stanovených jednotlivými dodavateli.

  Organizátor poskytne Občanovi veškerou potřebnou součinnost pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady.

 7. Závěrečná ustanovení

  Dohled nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Česká obchodní inspekce (ČOI). V případě sporu mezi Občanem a Organizátorem z Registrace, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Občan podat návrh na mimosoudní řešení takového spotřebitelského sporu k ČOI, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha, e-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz. Tímto není dotčena pravomoc obecných soudů k řešení sporů vyplývajících z Registrace. Tyto Předsmluvní informace byly předány Občanovi v dostatečném předstihu před uzavřením Registrace. Tyto Předsmluvní informace jsou platné a účinné ode dne 1.7.2017. Vůči Občanovi jsou tyto Předsmluvní informace účinné ode dne, kdy mu byly předány. Občan podpisem Registrace prohlašuje, že byl seznámen s obsahem těchto Předsmluvních informací, že mu byly náležitě vysvětleny a zcela jim porozuměl, a že mu bylo poskytnuto náležité poučení o všech jeho právech a povinnostech vyplývajících z Registrace.