Česká republika

theme-img

Chci to, co má soused

Nezaměřili jsme vaši
obec správně? klikněte zde

theme-img
Ve Vaší obci jsme již ušetřili  69 648 221 Kč. Přejít na portál obceZměnit
arrow
Zavřít

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Občanům s.r.o.
IČO: 06380964
Se sídlem Vídeňská 995/63, Štýřice, 639 00 Brno
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101777
(dále jen „Správce“)

Subjekt údajů tímto uděluje Správci a jeho zpracovatelům svůj výslovný souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů, za níže uvedenými účely zpracování, v níže specifikovaném rozsahu a po níže uvedenou dobu.

Osobní údaje, k jejichž zpracování je udělován souhlas:

 1. identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, údaje o dokladu totožnosti, adresa trvalého či přechodného bydliště, kontaktní adresa, adresa a číslo odběrného místa, IČ, sídlo podnikání);
 2. kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa);
 3. další osobní údaje spojené se smluvním vztahem (číslo bankovního účtu, spojovací číslo SIPO, údaje o zálohách, spotřebě, kategorii odběru a stávajícím dodavateli);
 4. osobní údaje, které vznikají jako výsledek adresných analýz spotřebitelského chování subjektu údajů, profilování, záznamů o spotřebitelské historii, prediktivních modelů a modelů umožňujících přímé oslovení konkrétního zákazníka či určitých skupin zákazníků;
 5. biometrický dynamický podpis, popř. běžný podpis.

Účel a doba zpracování. Výše uvedené osobní údaje budou manuálně nebo i automatizovaně zpracovávány za níže uvedeným účelem a po níže uvedenou dobu:

 1. zasílání individualizovaných nabídek, jakýchkoliv obchodních nabídek a obchodních sdělení šířených elektronickými, listinnými i hlasovými prostředky, týkajících se jakýchkoliv produktů a služeb Správce či jiných osob, a to po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a dále po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu se Správcem. Tyto účely se vztahují ke zpracování identifikačních a adresných údajů uvedených výše pod písm. a), ke zpracování kontaktních údajů uvedených výše pod písm. b), ke zpracování osobních údajů uvedených výše pod písm. c), a ke zpracování osobních údajů uvedených výše pod písm. d);
 2. kontaktování za účelem průzkumu trhu a marketingových výzkumů, včetně následného zpracování výsledků těchto průzkumů a výzkumů, a to po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a dále po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu se Správcem. Tyto účely se vztahují ke zpracování identifikačních a adresných údajů uvedených výše pod písm. a), ke zpracování kontaktních údajů uvedených výše pod písm. b) a ke zpracování osobních údajů uvedených výše pod písm. d).
 3. poskytnutí a zpřístupnění osobních údajů uvedených výše pod písm. a) až e) (či některých z nich) dalším osobám z koncernu Správce, přičemž tyto osoby budou v roli správce osobních údajů. Údaje budou poskytnuty za účelem dalšího zpracování těmito osobami, zejména za účelem oslovení Subjektu údajů s obchodními nabídkami, apod.

Při všech výše uvedených činnostech a účelech může být mimo jiné využíváno výsledků adresných analýz spotřebitelského chování subjektu údajů, profilování, záznamů o spotřebitelské historii, prediktivních modelů a mohou být používána i automatizovaná rozhodování.

Subjekt údajů tímto výslovně prohlašuje, že souhlas s uvedeným zpracováním uděluje svobodně, dobrovolně, bezplatně a jeho udělením nebylo podmiňováno poskytnutí služby. Poskytnutý souhlas je platný od okamžiku jeho udělení (podpisu tohoto dokumentu). Správce rozsah zpracovávaných údajů vyhodnocuje a omezí na nezbytně nutnou míru s ohledem na účely zpracování. Subjekt údajů je oprávněn výše uvedený poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to i zčásti. Odvolání souhlasu může být učiněno zejména osobně v provozovně Správce, důvěryhodnou formou elektronické komunikace, písemně v listinné podobě. Subjekt údajů byl před podpisem tohoto souhlasu seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů dle čl. 13 nařízení GDPR a potvrzuje, že mu veškeré případné nejasnosti byly vysvětleny.

Zavřít

Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 nařízení GDPR

 1. Identifikace správce a kontaktní údaje. Správcem údajů je společnost Občanům s.r.o., IČO: 06380964, se sídlem Vídeňská 995/63, Štýřice, 639 00 Brno, Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101777 (dále jen „Správce“). Kontaktní údaje Správce: tel.: 530 519 019, email: info@setrimeobcanum.cz.
 2. Zpracovávané osobní údaje. Správci jsou nebo mohou být subjektem údajů poskytovány následující osobní údaje subjektu údajů (zákazníka):

  1. identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, údaje o dokladu totožnosti, adresa trvalého či přechodného bydliště, kontaktní adresa, místo a stát narození, státní příslušnost, adresa a číslo odběrného místa, IČ, sídlo podnikání);
  2. kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa);
  3. další osobní údaje spojené se smluvním vztahem (číslo bankovního účtu, spojovací číslo SIPO, údaje o zálohách a stávajícím dodavateli, údaje o spotřebě);
  4. hlasové záznamy zákazníka (pořízené při telefonických hovorech se Správcem či zpracovatelem Správce);
  5. osobní údaje, které vznikají jako výsledek adresných analýz spotřebitelského chování subjektu údajů, profilování, záznamů o spotřebitelské historii, prediktivních modelů, atd., a dále osobní údaje získané od subjektu údajů jinak;
  6. biometrický dynamický podpis, popř. běžný podpis.
 3. Účely zpracování. Osobní údaje budou manuálně, elektronicky a v případech uvedených níže i automatizovaně zpracovávány za níže uvedeným účelem a po níže uvedenou dobu:

  1. osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) až c) za účelem uzavření a plnění smlouvy, tj. zejména pro účely provedení výběru vhodného dodavatele energií pro subjekt údajů a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem energií (či s dodavatelem jiných vybraných služeb či produktů) jménem subjektu údajů, a to vše po dobu trvání smlouvy;
  2. osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) až c) za účelem ochrany právních nároků Správce a subjektu údajů, zvýšení ochrany práv Správce a subjektu údajů, a to např. v případě sporu se zákazníkem či s dodavatelem energií, a to vše po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu se Správcem;
  3. osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) až b) dále za účelem poskytování obchodních nabídek a obchodních sdělení souvisejících s uzavřenou smlouvou (přímý marketing), jakož i souvisejících s jinými službami či zbožím poskytovaných Správcem, šířených elektronickými, listinnými i hlasovými prostředky, dále pak zasílání informačních zpráv souvisejících s plněním smlouvy, a to vše po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a dále po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu se Správcem;
  4. osobní údaje označené v bodě 2. písm. d) za účelem ochrany právních nároků Správce a subjektu údajů, zvýšení ochrany práv Správce a subjektu údajů (verifikace uzavření smlouvy a poskytnutých osobních údajů) a zkvalitnění poskytovaných služeb, a to vše po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu se Správcem;
  5. osobní údaje označené v bodě 2. písm. e) za účelem analýzy spotřebitelského chování subjektu údajů včetně prediktivních modelů, včetně následného poskytování jakýchkoliv obchodních nabídek a obchodních sdělení (týkajících se jakýchkoliv produktů a služeb Správce či jiných osob), šířených elektronickými, listinnými i hlasovými prostředky, a to vše po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a dále po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu se Správcem, přičemž při těchto činnostech je mimo jiné využíváno profilování, prediktivní modely, adresné analýzy spotřebitelského chování, a mohou být používána i automatizovaná rozhodování;
  6. osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) až b) a e) za účelem kontaktování subjektu údajů za účelem průzkumu trhu a marketingových výzkumů, včetně následného zpracování výsledků těchto průzkumů a výzkumů, a to vše po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a dále po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu se Správcem, přičemž při těchto činnostech je mimo jiné využíváno profilování, prediktivní modely, adresné analýzy spotřebitelského chování, a mohou být používána i automatizovaná rozhodování;
  7. osobní údaje označené v bodě 2. písm. f) za účelem uzavření a plnění smlouvy a dále za účelem ochrany právních nároků Správce a subjektu údajů, zvýšení ochrany práv Správce a subjektu údajů, zefektivnění a zjednodušení uzavírání smluv a zkvalitnění poskytovaných služeb, a to vše po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu se Správcem;
  8. osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) – údaje o dokladu totožnosti, místo a stát narození, státní příslušnost, za účelem ochrany práv Správce a také za účelem plnění smlouvy, kdy je ze strany dodavatelů energií popř. jiných služeb a produktů vyžadována verifikace identifikačních údajů pouze na základě kopie dokladu totožnosti;
  9. osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) až c) a e) až f) mohou být poskytnuty a zpřístupněny dalším osobám z koncernu Správce, přičemž tyto osoby budou v roli správce osobních údajů. Údaje budou poskytnuty za účelem dalšího zpracování těmito osobami, zejména za účelem oslovení subjektu údajů s obchodními nabídkami, apod.
 4. Právní základ pro zpracování.

  1. Zpracování osobních údajů označených v bodě 2. písm. a) až c) a f) je nezbytné pro plnění smlouvy, bez jejich poskytnutí a zpracování nelze smlouvu uzavřít a plnit, tedy právním titulem je plnění smlouvy, v případě účelů uvedených v bodě 3 odst. (ii) (iii) a (viii) jsou tyto údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce (spočívající v ochraně právních nároků Správce a subjektu údajů);
  2. osobní údaje označené v bodě 2. písm. d) jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce. Tento oprávněný zájem Správce spočívá v ochraně právních nároků Správce a subjektu údajů, zvýšení ochrany práv Správce a subjektu údajů, zejména při předcházení podvodům;
  3. osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) a b) jsou dále též zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce, přičemž tento oprávněný zájem spočívá v přímém marketingu a komerčních zájmech Správce (zasílání obchodních sdělení, obchodních nabídek služeb a produktů Správce, souvisejících s uzavřenou Smlouvou);
  4. osobní údaje označené v bodě 2. písm. a), b), e) jsou zpracovávány dále též na základě uděleného souhlasu subjektu údajů (pokud byl souhlas udělen), pokud jsou údaje zpracovávány za účelem uvedeným v bodě 3. odst. (v) a (vi) výše;
  5. k předání a zpřístupnění osobních údajů dalším osobám (viz bod 3. odst. (ix) výše) dochází na základě souhlasu subjektu údajů, pokud byl souhlas udělen.
 5. Práva subjektu údajů.

  Subjekt údajů má právo po správci údajů vyžadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání. Subjekt údajů má rovněž právo žádat omezení zpracování svých osobních údajů, využít své právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost týkající se zpracovávání osobních údajů, a to k dozorovému úřadu. U osobních údajů, jejichž zpracování je založeno na právním základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (nařízení GDPR), má subjekt údajů právo odvolat kdykoli souhlas. Správce dále výslovně upozorňuje subjekt údajů na to, že subjektu údajů má právo vůči Správci vznést námitku proti zpracování osobních údajů, založenému na základě oprávněného zájmu Správce (tyto osobní údaje viz bod 4.).

 6. Příjemci osobních údajů. Osobní údaje mohou být předávány dalším subjektům z koncernu Správce, pokud k tomu subjekt údajů udělil souhlas. Správce údajů může dále jakékoliv osobní údaje subjektu (avšak jen v nezbytném rozsahu) předat jiným osobám – zpracovatelům, které mohou se správcem údajů spolupracovat na plnění smlouvy v případě, že správce údajů tyto jednotlivé kroky nezajišťuje sám, nebo mohou zajišťovat úkony v souvislosti s fungováním správce (jedná se zejména o společnosti provozující callcentrum za účelem verifikace údajů obsažených ve smlouvě a za účelem zkvalitnění služeb, poskytovatele IT služeb a softwarových řešení, obchodní zástupci za účelem zajištění platného uzavírání smluv, externí účetní a auditorské společnosti, advokátní kancelář, aj.). V případě uzavření smlouvy o dodávkách energií s vybraným dodavatelem energií jménem subjektu údajů budou osobní údaje subjektu údajů, uvedené v bodě 2. písm. a) až c) a písm. f), předány vybranému dodavateli energií, a to za účelem plnění dodavatelské smlouvy (tedy za účelem provádění dodávek energií). Osobní údaje nebudou předávány ani zpřístupňovány žádným příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích.

 7. Ostatní informace. Požadavek na zpracování veškerých osobních údajů poskytovaných Správci je požadavkem smluvním, nikoliv zákonným. Poskytnutí osobních údajů tudíž není povinné. Osobní údaje uvedené v bodě 2. písm. a) až c) a písm. f) jsou osobními údaji, bez nichž nelze řádně poskytovat služby či produkty dodávané Správcem dle smlouvy, tedy bez nich nelze smlouvu uzavřít. Neposkytnutí těchto osobních údajů by mělo za následek nemožnost poskytnutí služby či produktu dodávaných Správcem, a tedy i nemožnost uzavřít smlouvu. Osobní údaje uvedené v bodě 2. písm. d) jsou osobními údaji, jejichž poskytnutím je zajištěna ochrana subjektu údajů i Správce a jejich právních nároků (verifikace uzavření smlouvy a poskytnutých údajů) a vede ke zkvalitnění služeb. Neposkytnutí těchto osobních údajů by mělo za následek zvýšení právní nejistoty stran. Osobní údaje uvedené v bodě 2. písm. e) jsou osobními údaji, jejichž poskytnutím je umožněno Správci nabízení nových služeb a produktů, informování o nových či výhodnějších možnostech, službách a produktech Správce či jiných osob. Neposkytnutím těchto osobních údajů vznikne nemožnost Správce tyto činnosti pro subjekt údajů provádět.

Zavřít

Předsmluvní informace

Obchodní společnost Občanům s.r.o. (dále jen „Organizátor“) poskytuje zájemci o uzavření Rámcové smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Registrace“), který je spotřebitelem (dále také jen „Občan“), v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), v tomto dokumentu informace obsažené v ustanoveních § 1811 a § 1820 Občanského zákoníku (dále také jen „Předsmluvní informace“). Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 1. Údaje o Organizátorovi

  Organizátorem je obchodní společnost Občanům s.r.o., IČ: 06380964, se sídlem Vídeňská 995/63, Štýřice, 639 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, C 101777. Kontaktní údaje Organizátora: a) infolinka: 530 519 019, b) kontaktní e-mail: info@setrimeobcanum.cz, c) Registrační centrum: Vídeňská 995/63, Štýřice, 639 00 Brno.

 2. Informace o Registraci, charakteristika poskytované služby

  1. Předmětem Registrace a poskytovanou službou je závazek Organizátora vyvíjet pro Občana činnost směřující k zajištění tzv. Výhodnější nabídky na služby a produkty specifikované v Registraci, zejména pak elektřiny a/nebo zemního plynu, spočívající zejména v poptávce výhodnější nabídky na služby a produkty na dané období od jednotlivých dodavatelů prostřednictvím aukčního softwaru nebo samostatné výběrové soutěže, výběrového či nabídkového řízení či jiné soutěže, nebo formou přímého výběru dodavatele Organizátorem za současného dodržení povinností Organizátora dle Registrace. Nabídka může být individuální, a nebo hromadná, kdy je agregována poptávka za více občanů.
  2. Cílem zajištění Výhodnější nabídky je dosažení ekonomicky výhodnější nabídky na služby a produkty uvedené v Registraci pro Občana.
  3. Občanovi vzniká povinnost uzavřít smlouvu na dodávku energií, je-li Výhodnější nabídkou dosažena tzv. Zaručená cena specifikovaná v Registraci, nebo cena nižší. Smlouva s Vybraným dodavatelem bude uzavřena na období 3 let.
  4. Předmětem Registrace a poskytovanou službou je dále závazek Organizátora hledat pro Občana opakovaně výhodnou cenu Energií, a to před koncem účinnosti smlouvy s předchozím dodavatelem energií.
  5. V případě opakovaného zajištění výhodné ceny Energií vzniká Občanovi povinnost uzavřít smlouvu s Vybraným dodavatelem za předpokladu, že bude dosaženo ceny nižší, než je Standardní ceník dominantního dodavatele na daném distribučním území platný v době provedení výběru. Smlouva s Vybraným dodavatelem bude uzavřena rovněž na období 3 let.
  6. Občan uzavřením Registrace výslovně žádá Organizátora, aby s plněním svých povinností začal bezprostředně po jejím uzavření, tedy před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení. Udělením tohoto souhlasu není dotčeno právo Občana na odstoupení od Registrace v zákonné lhůtě 14 dní.
  7. Registrace se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Pro uzavření Registrace i komunikaci mezi smluvními stranami se použije český jazyk.
 3. Cena poskytované služby a další náklady spojené s poskytovanou službou

  1. Registrace je zdarma.
  2. Občanovi nevznikají v souvislosti s Registrací žádné náklady.
 4. Doba trvání a ukončení Registrace

  Registrace je uzavřena na dobu neurčitou. Registraci je možné vypovědět z jakéhokoliv důvodu ke konci kalendářního čtvrtletí písemnou výpovědí poslanou alespoň tři měsíce předem, nejdříve však dnem připojení k Vybranému dodavateli po zajištění 1. Výhodnější nabídky na energie . Občan je oprávněn odvolat udělený příkaz ve smyslu ust. § 2443 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pouze za stejných podmínek (včetně lhůty), za kterých je oprávněn Registraci vypovědět.

 5. Zvláštní ustanovení o právu na odstoupení od smlouvy

  1. Byla-li Registrace uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání Organizátora, je Občan oprávněn od této smlouvy (Registrace) odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření.
  2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je Občan povinen o svém odstoupení písemně informovat Organizátora na adrese jeho sídla, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb).
  3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat písemné odstoupení před uplynutím lhůty uvedené v odstavci V. bod 1.
  4. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší s účinky ke dni doručení oznámení o odstoupení Organizátorovi.
  5. V případě odstoupení od smlouvy nevzniká Občanovi povinnost hradit žádné platby, a to ani v případě, kdy Organizátor již začal na přání Občana (viz čl. II. odst. 6 Předsmluvních informací) s poskytováním služeb dle Registrace.
  6. Pro účely odstoupení od smlouvy lze využít formulář dostupný zde, není však povinností využít tento formulář.
 6. Údaje o právech vznikajících z vadného plnění ze smluv o dodávkách elektrické energie a/nebo zemního plynu

  Nároky z vadného plnění vyplývajícího ze smlouvy o dodávce energií uplatňuje Občan přímo u dodavatele energií, a to dle podmínek stanovených jednotlivými dodavateli.

  Organizátor poskytne Občanovi veškerou potřebnou součinnost pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady.

 7. Závěrečná ustanovení

  Dohled nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Česká obchodní inspekce (ČOI). V případě sporu mezi Občanem a Organizátorem z Registrace, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Občan podat návrh na mimosoudní řešení takového spotřebitelského sporu k ČOI, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha, e-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz. Tímto není dotčena pravomoc obecných soudů k řešení sporů vyplývajících z Registrace. Tyto Předsmluvní informace byly předány Občanovi v dostatečném předstihu před uzavřením Registrace. Tyto Předsmluvní informace jsou platné a účinné ode dne 1.7.2017. Vůči Občanovi jsou tyto Předsmluvní informace účinné ode dne, kdy mu byly předány. Občan podpisem Registrace prohlašuje, že byl seznámen s obsahem těchto Předsmluvních informací, že mu byly náležitě vysvětleny a zcela jim porozuměl, a že mu bylo poskytnuto náležité poučení o všech jeho právech a povinnostech vyplývajících z Registrace.