ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘIJATÉ SPOLEČNOSTÍ OBČANŮM S.R.O. V RÁMCI PROJEKTU SKAUTSKÁ ENERGIE


Úvodem Vás můžeme ubezpečit, že Vaše osobní údaje, které naše společnost (Občanům s.r.o., IČO: 06380964) získá v rámci projektu Skautská energie, jsou u nás v bezpečí, přičemž k jejich ochraně jsme přijali adekvátní organizačně-technická opatření. Vážně bereme nejen ochranu dat, ale též ochranu Vašeho soukromí.

Naše společnost je partnerem projektu Skautská energie, v rámci kterého spolupracujeme s organizací
Junák – český skaut, z.s., resp. s jeho pobočným spolkem Junák - český skaut, Tiskové a distribuční centrum, z. s., IČO: 64934926, se sídlem Senovážné náměstí 977/24, Nové Město, 110 00 Praha (dále jen „Junák“).

Junák je realizátorem a garantem projektu Skautská energie a též držitelem ochranné známky „Skautská energie“. Naše společnost je činná zejména jako administrátor tohoto projektu, pro který zajišťujeme kompletní administrativní servis, včetně zajištění změny dodavatele účastníků Skautské energie za účelem dosažení maximální úspory pro účastníky. Smlouvu mezi partnery projektu Skautská energie, ve které naleznete též bližší informace o fungování projektu, naleznete na www.skautskaenergie.cz.

Pokud se rozhodnete stát se též účastníkem projektu Skautská energie, budeme od Vás potřebovat určité osobní údaje. Jelikož v rámci projektu úzce spolupracujeme s Junákem, Vaše osobní údaje jsou s Junákem sdíleny,
a to mimo jiné též za účelem kontroly výkonu realizace projektu ze strany Junáka coby garanta projektu. Jakékoliv osobní údaje nám předané, předáváte tedy současně Junáku, který za účelem jejich ochrany též přijal adekvátní organizačně-technická opatření. Spolu s Junákem společně stanovujeme účely a prostředky zpracování osobních údajů účastníků projektu Skautská energie, jsme tudíž s Junákem v postavení společných správců ve smyslu
čl. 26 nařízení GDPR. S Junákem společně odpovídáme za to, že zpracování osobních údajů v rámci projektu Skautská energie je zákonné, odpovídající principům nařízení GDPR a korektní vůči účastníkům projektu.

S Junákem jsme se dohodli, že naše společnost bude vůči subjektům údajů, a tedy i vůči Vám, plnit informační povinnost ve smyslu čl. 12 – 14 nařízení GDPR. Dále jsme se s Junákem dohodli, že veškeré uplatnění práv subjektů údajů ve smyslu ust. čl. 15 až 23 GDPR (zejména pak žádosti o přístup ke zpracovávaným osobním údajům, žádosti o opravu nesprávně zpracovávaných osobních údajů, žádosti o výmaz osobních údajů, žádosti o omezení zpracování osobních údajů) vyřídí a v souladu s nařízením GDPR vypořádá vždy ta organizace (tj. my nebo Junák), které je uplatnění práva od subjektu údajů doručeno.

Kontaktním místem pro subjekty údajů (tedy i pro Vás) je adresa sídla naší společnosti, přičemž se na nás samozřejmě můžete obrátit též prostřednictvím e-mailu (kontaktní údaje viz níže).

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE ČL. 13 NAŘÍZENÍ GDPR

 

1.     Identifikace správce, subjektu údajů a kontaktní údaje. 

Správcem osobních údajů je Občanům s.r.o., IČO: 06380964, se sídlem Vídeňská 995/63, Štýřice, 639 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 101777 (dále jen „Správce“). Kontaktní údaje Správce jsou: e-mail: skautska.energie@setrimeobcanum.cz, infolinka pro účastníky zapojené do projektu Skautské energie: 530 519 019, infolinka pro nové zájemce o registraci do Skautské energie: 703 485 131.

Společným správcem spolu se Správcem ve smyslu čl. 26 nařízení GDPR je Junák - český skaut, Tiskové
a distribuční centrum, z. s., IČO: 64934926, se sídlem Senovážné náměstí 977/24, Nové Město, 110 00 Praha (pobočný spolek
organizace Junák – český skaut, z.s.). 

Subjektem údajů jste Vy.

 

2.     Zpracovávané osobní údaje. 

Správci jsou nebo mohou být subjektem údajů či jinak poskytovány následující osobní údaje subjektu údajů (zákazníka):

a)     identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, údaje o dokladu totožnosti, adresa trvalého či přechodného bydliště, kontaktní adresa, místo a stát narození, státní příslušnost, adresa a číslo odběrného místa, IČ, sídlo podnikání), podpis osoby;

b)     kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa);

c)     další osobní údaje spojené se smluvním vztahem (číslo bankovního účtu, spojovací číslo SIPO, údaje
o zálohách a stávajícím dodavateli, údaje o spotřebě, údaje o úspoře apod.);

d)     hlasové záznamy zákazníka (pořízené při telefonických hovorech se Správcem či zpracovatelem Správce);


3.     Účely zpracování. 

Osobní údaje budou manuálně a elektronicky zpracovávány za níže uvedeným účelem a po níže uvedenou dobu:

 

(i)      osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) až c) za účelem uzavření a plnění smlouvy se subjektem údajů, tj. zejména pro účely zprostředkování nového dodavatele energií pro subjekt údajů a uzavření smlouvy s novým dodavatelem energií (či s dodavatelem jiných vybraných služeb či produktů) jménem subjektu údajů na základě udělené plné moci, a to vše po dobu trvání smluvního vztahu mezi subjektem údajů
a Správcem
;

(ii)    osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) až c) za účelem ochrany právních nároků Správce a subjektu údajů, zvýšení ochrany práv Správce a subjektu údajů, např. v případě sporu se zákazníkem
či s dodavatelem energií, či v jiných případech, a to po dobu
trvání smluvního vztahu mezi subjektem údajů a Správcem a dále po dobu nezbytnou pro vypořádání závazků ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a Správcem;

(iii)   osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) až c) za účelem plnění smlouvy o spolupráci na realizaci projektu Skautská energie, uzavřené mezi Správcem a Junákem, a dále za účelem plnění návazné trojstranné smlouvy o spolupráci (strany: Junák, Správce, dodavatel), uzavřené za účelem realizace projektu Skautská energie, kdy tedy konkrétním účelem zpracování osobních údajů na základě uvedených smluv (dále jen „Smlouvy o spolupráci“) je řádné zajištění fungování projektu Skautská energie (vč. kontroly plnění povinností Správce ze strany Junáka) a také zajištění úhrady provizí Správci ze strany dodavatele
za připojená odběrná místa zákazníků, a tedy i subjektů údajů. Pro tyto účely bude Správce zpracovávat osobní údaje subjektu údajů po dobu trvání výše uvedených Smluv o spolupráci a
po dobu nezbytnou pro vypořádání závazků z těchto Smluv o spolupráci;

(iv)   osobní údaje označené v bodě 2. písm. d) za účelem ochrany právních nároků Správce a subjektu údajů, zvýšení ochrany práv Správce a subjektu údajů (zejm. verifikace uzavření smlouvy a poskytnutých osobních údajů), předcházení podvodům a zkvalitnění poskytovaných služeb, a to vše po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a po dobu nezbytnou pro vypořádání závazků ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a Správcem;

(v)    osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) – údaje o dokladu totožnosti, místo a stát narození, státní příslušnost, rodné číslo, též za účelem ochrany práv Správce a také za účelem plnění smlouvy mezi subjektem údajů a Správcem, kdy je ze strany dodavatele energií popř. jiných služeb a produktů vyžadována verifikace identifikačních údajů pouze na základě kopie dokladu totožnosti, a to vše po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a po dobu nezbytnou pro vypořádání závazků ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a Správcem.

  

4.     Právní základ pro zpracování.

(i)      Zpracování osobních údajů označených v bodě 2. písm. a) až c) je nezbytné pro plnění smlouvy, bez jejich poskytnutí a zpracování nelze smlouvu uzavřít a plnit, tedy právním titulem je plnění smlouvy, v případě účelů uvedených v bodě 3 odst. (ii), (iii), (v) jsou tyto údaje zpracovávány též na základě oprávněného zájmu Správce (spočívající v ochraně právních nároků Správce a subjektu údajů);

(ii)    osobní údaje označené v bodě 2. písm. d) jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce. Tento oprávněný zájem Správce spočívá v ochraně právních nároků Správce a subjektu údajů, zvýšení ochrany práv Správce a subjektu údajů, zejména při předcházení podvodům;

 

5.     Další účely zpracování.

V rámci registrace do projektu Skautská energie nám sdělujete, zda na Vašem odběrném místě máte
či nemáte nainstalovanou fotovoltaickou elektrárnu. Pokud nám sdělíte, že ji nainstalovanou máte a že máte zájem o uzavření smlouvy na výkup přebytků silové elektřiny z fotovoltaiky, budeme Vaše osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) až c) v nezbytné míře zpracovávat též za účelem oslovení Vás s návrhem
na uzavření smlouvy na výkup přebytků a právním titulem pro zpracování těchto Vašich osobních údajů bude též náš oprávněný zájem (spočívající v možnosti uzavření další smlouvy s Vámi). Pokud následně smlouva
na výkup přebytků bude uzavřena, budeme dále Vaše osobní údaje zpracovávat na základě právního titulu
(a s účelem) plnění takové smlouvy. Pokud smlouva na výkup přebytků uzavřena nebude, nebudeme již nadále zpracovávat Vaše osobní údaje za tímto účelem a Vaše osobní údaje budou nadále zpracovávány pouze tak, jak je uvedeno výše v bodě 2 až 4 tohoto dokumentu.

 

6.     Způsob a zásady zpracování osobních údajů, poučení o právech.

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně a elektronicky prostřednictvím svých k tomu oprávněných zaměstnanců nebo prostřednictvím specializované společnosti (zpracovatel osobních údajů). Osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečených databázích.

Správce prohlašuje, že veškeré zpracování osobních údajů subjektu údajů, popřípadě jejich nezbytné předávání, bude prováděno plně s ohledem na soukromí subjekt údajů a v souladu s platnými právními předpisy, zejména s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a s právními předpisy regulujícími zprostředkovatelskou činnost Správce.

Subjekt údajů může v souvislosti se zpracováním osobních údajů vůči Správci uplatnit práva uvedená níže,
a to zejména:

-       elektronicky na e-mailové adrese uvedené výše v této informaci;

-       písemně na korespondenční adresu Správce uvedenou výše v této informaci.

 

a)     Právo na přístup, opravu, omezení a výmaz osobních údajů

Subjekt údajů má právo získat od Správce informace, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud Správce osobní údaje subjektu údajů zpracovává, je povinen poskytnout subjektu údajů bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může Správce účtovat přiměřený poplatek.

Subjekt údajů má dále právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají a na doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelům zpracování, a to i prostřednictvím poskytnutí dodatečného prohlášení. 

Subjekt údajů má rovněž právo na omezení zpracování jeho osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

-       subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, v tomto případě bude zpracování omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

-       zpracování osobních údajů je protiprávní, subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

-       Správce již osobní údaje nepotřebuje pro stanovený účel zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

-       subjekt údajů uplatnil právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, v tomto případě bude zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

 

Na žádost subjektu údajů Správce bez zbytečného odkladu vymaže jeho osobní údaje, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů:

-       osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

-       subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

-       subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;

-       osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;

-       osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje;

 

b)     Právo na přenositelnost osobních údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl Správci a které jsou zpracovávány automatizovaně, pokud je současně splněna některá z níže uvedených podmínek:

-       osobní údaje jsou zpracovávány pro konkrétní účel/-y na základě souhlasu subjektu údajů;

-       jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů zpracovávaných pro jeden nebo více stanovených účelů na základě výslovného souhlasu uděleného subjektem údajů; nebo

-       zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.

 

c)     Právo vznést námitku

V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu Správce má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů, které v námitce popíše.
V případě přijetí námitky Správce osobní údaje přestane zpracovávat (ponechá si je pouze uložené)
a provede posouzení, zda má závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud Správce dojde k závěru, že takové důvody má, informuje o tom subjekt údajů, sdělí mu zároveň možnosti další obrany a ve zpracování osobních údajů pokračuje. Pokud Správce naopak dojde k závěru,
že dostatečné důvody pro zpracování osobních údajů nemá, subjekt údajů o tom informuje, zpracování ukončí a provede výmaz osobních údajů.

  

d)     Vyřizování žádostí subjektu údajů při uplatnění jejich práv u Správce

Správce umožňuje subjektu údajů podání žádostí v různých formách (zejm. v listinné podobě, elektronicky). Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, budou informace poskytnuty v běžně používané elektronické formě, ledaže by subjekt údajů ve své žádosti uvedl, že požaduje jiný způsob poskytnutí informací. O opatřeních přijatých na základě žádosti subjektu údajů informuje Správce subjekt údajů
do jednoho měsíce od přijetí žádosti, nejpozději však do tří měsíců od přijetí žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena. 

 

e)     Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (sídlo: Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz), případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

  

7.     Příjemci osobních údajů. 

Správce údajů může jakékoliv osobní údaje subjektu (avšak jen v nezbytném rozsahu) předat jiným
osobám – zpracovatelům, které mohou se správcem údajů spolupracovat na plnění smlouvy v případě,
že správce údajů tyto jednotlivé kroky nezajišťuje sám, nebo mohou zajišťovat úkony v souvislosti s fungováním správce (jedná se zejména o společnosti provozující callcentrum za účelem verifikace údajů obsažených
ve smlouvě a za účelem zkvalitnění služeb, poskytovatele IT služeb a softwarových řešení, obchodní zástupci za účelem zajištění platného uzavírání smluv, externí účetní a auditorské společnosti, advokátní kancelář, aj.).

V případě uzavření smlouvy o dodávkách energií s novým dodavatelem energií jménem subjektu údajů budou osobní údaje subjektu údajů, uvedené v bodě 2. písm. a) až c) předány vybranému dodavateli energií,
a to za účelem plnění dodavatelské smlouvy (tedy za účelem provádění dodávek energií). Právním základem pro předání osobních údajů dodavateli je plnění smlouvy se subjektem údajů, neboť jejím smyslem
je zprostředkování uzavření nové dodavatelské smlouvy na základě plné moci za subjekt údajů, a pro potřeby uzavření nové dodavatelské smlouvy je předání osobních údajů dodavateli nezbytným úkonem. 

V omezeném rozsahu může na základě oprávněného zájmu Správce docházet z administrativních důvodů též ke sdílení (a předávání) osobních údajů subjektu údajů jiným společnostem koncernu Správce bez udělení souhlasu, ale pouze pro vnitřní administrativní účely. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů, která sdílení či předávání osobních údajů zakazují. Všechny společnosti koncernu dodržují srovnatelná pravidla a zásady ochrany osobních údajů, jako dodržuje Správce.

Osobní údaje nebudou předávány ani zpřístupňovány žádným příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích.

 

8.     Ostatní informace. 

Požadavek na zpracování veškerých osobních údajů poskytovaných Správci je požadavkem smluvním, nikoliv zákonným. Poskytnutí osobních údajů tudíž není povinné.

Osobní údaje uvedené v bodě 2. písm. a) až c) jsou osobními údaji, bez nichž nelze řádně poskytovat služby
či produkty dodávané Správcem dle smlouvy, tedy bez nich nelze smlouvu uzavřít. Neposkytnutí těchto osobních údajů by mělo za následek nemožnost poskytnutí služby či produktu dodávaných Správcem, a tedy i nemožnost uzavřít smlouvu.

Osobní údaje uvedené v bodě 2. písm. d) jsou osobními údaji, jejichž poskytnutím je zajištěna ochrana subjektu údajů i Správce a jejich právních nároků (verifikace uzavření smlouvy a poskytnutých údajů) a vede
ke zkvalitnění služeb. Neposkytnutí těchto osobních údajů by mělo za následek zvýšení právní nejistoty stran.